021-77204739

آنتی اکسیدان (Anti-oxidant)

قرار گرفتن پلیمرها در معرض اکسیژن در حین فرآیند  می تواند باعث بریدگی در زنجیره های مولکولی و  تخریب پلیمر و کاهش عملکرد آن ها گردد. همچنین، قرار گرفتن در معرض اکسیژن منجر به آغاز فرآیند اکسایش می گردد و باعث ایجاد ترک های سطحی، تغییر رنگ و کاهش  خواص مکانیکی می شود.
برای جلوگیری و  تاخیر در واکنش های تخریب اکسایشی پلیمرها که هم در طول فرآیند (پایداری کوتاه مدت) وهم در مدت مصرف (پایداری طولانی مدت) رخ می دهند، از آنتی اکسیدان ها استفاده می شود. آنتی اکسیدان ها ترکیبات آلی هستند که از طریق واکنش با رادیکال های آزاد و تجزیه آنها فرآیندهای تخریب را مهار می کنند.