021-77204739

لیز کننده (Slip Agent)

لیز کننده مولکولی بزرگ با وزن مولکولی بالا می باشد که در خالت مذاب ماده ای بسیار لزج و چسبناک است.
کاهش چسبندگی مواد مذاب باعث کاهش استهلاک ماشین آلات و در نتیجه افزایش سطح تولید خواهد شد.